Ubytovanie v Štúrove Privát Astra
Úvod Ubytovanie Ceny Volny cas Kontakt FacebookInformačná povinnosť prevádzkovateľa - GDPR

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
I.
Prevádzkovateľ:
Vlasta Šuštiaková
Oslobodenia 153/7
013 05 Belá
IČO: 34220305

Zariadenie:
PRIVÁT ASTRA
Kozmonautov 1130/48
943 01 Štúrovo
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II.
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Vlastu Šuštiakovú, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
Oslobodenia 153/7, 013 05 Belá,
tel. kontakt 0907 823 471, e-mail: vlasta.sustiakova@gmail.com

III.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
 • Komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu hosťa.
 • Povinnosť vyplývajúca zo zákona č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

IV.
Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 • 5 rokov odo dňa ukončenia pobytu

V.
Získané osobné údaje v celom rozsahu bude spracúvať priamo prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba.

VI.
Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje zákazníkov, a teda ani možnosť poskytnúť ubytovacie služby.

VII.
Zoznam osobných údajov, ktoré môže ubytovacie zaradenie spracúvať, je:
meno a priezvisko ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresa trvalého pobytu a dobu ubytovania. Pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a dátum a miesto narodenia ( § 113 zákona č. 404/2011 Z.z.). V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné ju ubytovať.

VIII.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

IX.
Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

X.
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

XI.
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

XII.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XIII.
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

XIV.
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 • napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XV.
Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

XVI.
Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XVII.
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XVIII.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

XIX.
Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVIII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

XX.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XXI.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

XXII.
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

XXIII.
Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

XXIV.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
Ubytovanie Štúrovo - privát Astra.
[Úvod] [Ubytovanie a ceny] [Voľný čas] [Kontakt] [mail] [webmaster]